nl | en

Privacyverklaring PsyMate™

Versie: 11 juni 2018; update 10 Mei 2021

1. BEDRIJFSGEGEVENS

ECS International B.V. Walburg 12, 6225 CM Amby-Maastricht (Nederland) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de PsyMate™-gerelateerde producten zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Doordat u gebruik maakt van de PsyMate™ verwerken onze diensten uw persoonsgegevens zoals u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een volledig overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

De PsyMate™ app is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@psymate.eu. Dan verwijderen wij deze informatie.

3. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

De PsyMate™ app is ontwikkeld op basis van onderzoek op de vakgroep Psychiatrie van Maastricht UMC+ en Maastricht University, PsyMate B.V., SmarteHealth GmbH en ECS International B.V. Het is een hulpmiddel om grip te krijgen op psychische of somatische klachten die variëren onder bepaalde omstandigheden in het leven van alledag. Zowel momenten van kwetsbaarheid als van weerbaarheid worden inzichtelijk gemaakt. De PsyMate™ App biedt een hulpinstrument voor een op herstel en positieve gezondheid gerichte zorg. De PsyMate™ maakt hiervoor gebruik van specifieke protocollen die aansluiten bij specifieke thema’s of vraagstellingen. Er zijn onder andere protocollen rond pijn, nevenwerkingen van medicatie, stress en ontspanning, eenzaamheid en het kunnen genieten van sociaal contact, maar ook voor depressie, angst, verslaving en psychose. All de beschikbare protocollen zijn uitvoerig wetenschappelijk getest.

De PsyMate™ app verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De PsyMate™ app maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over persoonlijke aspecten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor uw persoon. We raden aan om niet op eigen houtje te gaan handelen op basis van de verkregen resultaten, maar om uw observaties te bespreken met derden, in het bijzonder uw behandelaar.

4. HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

PsyMate™ app bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De PsyMate™ app en haar beheerders verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Tevens worden de verzamelde persoonsgegevens niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De PsyMate™ app wordt onder bepaalde omstandigheden gebruikt in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Voor het delen van de gegevens met de onderzoekers geeft de gebruiker separaat de toelating in de vorm van een informeel consent.

6. RAADPLEGEN VAN DE VERZAMELDE PsyMate™ APP GEGEVENS

Meetresultaten en feedback kunnen op de rapportagepagina enkel geraadpleegd worden door de gebruiker zelf. Dit kan door in te loggen met de persoonlijke inloggegevens (gebruikersalias/naam en paswoord) die u van ons via mail bij inlog ontvangen hebt. Je eigen data kun je bekijken via een webapplicatie die benaderd wordt over een REST protocol met SSL beveiliging. De persoonlijke rapportagemodule bevat geen identificatiegegevens en biedt de cliënt een individueel overzicht van de eigen gegevens.

Uitsluitend geselecteerde functionele beheerders kunnen sessiegegevens incl. meetresultaten inzien t.b.v. foutopsporing. De lijst is op verzoek verkrijgbaar via info@psymate.eu.

7. GEBRUIK VAN COOKIES

De PsyMate™ app gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de PsyMate™ app en rapportage tool en dienen uitsluitend voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de PsyMate™ app naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook optimaliseren wij hiermee onze rapportagepagina. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@psymate.eu. PsyMate™ en haar beheerders zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De beheerders van de PsyMate™ app willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

De beheerders van de PsyMate™ app nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@psymate.eu.